Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  EquiDo; praktijk voor pedagogische hulpverlening en begeleiding met en zonder hulp van paarden. Daarnaast biedt EquiDo cursussen aan op pedagogisch vlak, geeft coaching en teambuilding met paarden  en biedt hulpverlening op uitzendbasis bij instellingen en voorzieningen.
  Opdrachtgever: de wederpartij te weten elke cliënt of, indien van toepassing, diens wettelijke vertegenwoordiger, die een overeenkomst sluit met EquiDo met als doel het verkrijgen van zorg, ondersteuning en/of begeleiding met of zonder hulp van paarden en waarvan de wettelijke vertegenwoordiger(s) is (zijn) genoemd in de aanhef rechtsboven deze Algemene Voorwaarden. Ofwel de opdrachtgever, als zijnde het uitzendbureau als vertegenwoordiger van de client of een instelling in de gezondheidszorg.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EquiDo en een opdrachtgever waarop EquiDo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EquiDo, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. De door EquiDo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. EquiDo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij financiering vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) wordt geen BTW gerekend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. EquiDo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat er, indien met paarden gewerkt wordt, dit extra risico’s met zich meebrengt. Opdrachtgever aanvaardt deze risico’s met inachtneming van het feit dat EquiDo redelijkerwijs alle veiligheidsvoorschriften in acht zal nemen en de mogelijke risico’s tot een minimum zal beperken.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EquiDo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, dit altijd in overleg met de opdrachtgever.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EquiDo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EquiDo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EquiDo zijn verstrekt, heeft EquiDo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de te leveren dienstverlening een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever EquiDo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren dienstverlening te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EquiDo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal EquiDo de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal EquiDo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van lid 3 zal EquiDo geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. EquiDo heeft regels en richtlijnen rondom privacy vastgelegd in haar privacy protocol dat ter inzage is voor de opdrachtgever.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt EquiDo zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door EquiDo verstrekte stukken, zoals hulpverleningsplannen/ begeleidingsplannen, werkplannen, adviezen, evaluaties, rapportage etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en nemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van EquiDo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 3. EquiDo behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand in acht te nemen.

 2. De gebruikelijke en afgesproken uren zullen in rekening worden gebracht tot 1 volle kalendermaand na opzeggen. Ook wanneer opdrachtgever onverwachts besluit met onmiddellijke ingang de hulpverlening te willen stoppen, zonder hiervoor een geldige reden te geven. Wanneer de opdrachtgever en opdrachtnemer het niet eens zijn met de geldigheid van de reden kan besloten worden de klachtencommissie te raadplegen.

 3. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden minimaal gedurende de volle kalendermaand volledig te vervullen zoals gebruikelijk en afgesproken is.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van EquiDo op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  – Na het sluiten van de overeenkomst aan EquiDo ter kennis gekomen omstandigheden, geven EquiDo goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

  – Indien EquiDo de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 2. In de genoemde gevallen is EquiDo bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van EquiDo schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 

 1. Klachten over de geleverde dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan EquiDo.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal EquiDo de dienstverlening alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal EquiDo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 4. EquiDo volgt bij klachten het opgestelde klachtenprotocol, waarbij indien nodig een onafhankelijke klachtencommissie wordt geraadpleegt.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. Bij financiering vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) wordt geen BTW gerekend.

 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van EquiDo, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 6. Indien EquiDo met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is EquiDo niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. EquiDo mag prijsstijgingen doorberekenen, indien EquiDo kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Deze verhoging dient ten alle tijden vooraf met de opdrachtgever te worden besproken.

 7. Indien de opdrachtgever een afmelding doet voor de dienstverlening van EquiDo, minder dan 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak, zal het volledige tarief, berekend worden zoals dit was afgesproken. Verhindering door overmacht wordt besproken en individueel naar redelijkheid afgestemd.

Artikel 13. Betaling

 1. Voor de betaling van de geleverde diensten door EquiDo gelden de Algemene voorwaarden van EquiDo, welke in tweevoud bij aanvang van de overeenkomst aan opdrachtgever worden verstrekt. Eén exemplaar wordt door opdrachtgever voor akkoord ondertekend en aan EquiDo geretourneerd. Op de facturen van EquiDo geldt een betalingstermijn van twee weken. Uitzonderingen hierop dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 2. Indien EquiDo aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien EquiDo aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van EquiDo, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van EquiDo beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EquiDo of haar ondergeschikten.

 5. EquiDo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EquiDo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EquiDo niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 2. EquiDo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EquiDo haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van EquiDo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EquiDo niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien EquiDo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van EquiDo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft EquiDo het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen EquiDo en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op  www.voorwaarden.net. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

 

titel:
02.01 Algemene Voorwaarden

Versie nr:
02

Laatste aanpassing:
01-07-2014

Doc. Eigenaar:
Dominique Danser

Praktijk en postadres:
Hoefweg 233
2665 LB Bleiswijk

KVK nummer:
56810245

Website:
www.equi-do.nl