Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De Wet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 • WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • ZVW: de Zorgverzekeringswet

 • Zorgindicatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 9a lid2 van de AWBZ

 • Beschikking: een besluit van zorgkantoor of gemeente waarin wordt aangegeven op welke zorg men recht heeft, voor welke periode, en de vorm waarin de zorg geleverd wordt

 • CIZ: Centraal Indicatieorgaan Zorg: instantiedie het Zorgindicatiebesluit AWBZ opstelt, en sommige gemeentesadviseert over WMO indicaties

 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentifi ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon

 • Verwerking persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter-beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

 • PGB: het Persoonsgebonden Budget, waarvoor door een persoon kan worden gekozen met als doel regie te voeren over de zorgvraag

 • Beheerder: een onder rechtstreeks gezag van de bestuurder van EquiDo vallen de functionaris die door deze bestuurder is belast met de dagelijkse zorg voor de registratie en verwerking van gegevens

 • Cliënt: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft

 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt

 • CPB/het College: het College als bedoeld in artikel 51 van de wet Bescherming Persoonsgegevens

 • ZZP: Zelfstandige Zonder Personeel welke handelt middels een geldige VAR wuo

 • VAR: Verklaring Arbeidsrelatie, afgegeven door de Belastingdienst

Artikel 2. Doel registratie en verwerking persoonsgegevens

De registratie van persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel relevante gegevens op te slaan en te leveren voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:

 1. Het kunnen voorbereiden van zorgaanvragen ten behoeve van de persoon die hiertoe aan EquiDo een opdracht heeft verstrekt, het zij direct, hetzij indirect. In geval van een indirecte opdracht, moet duidelijk gemaakt kunnen worden door deze derde dat hij/ zij bevoegd is namens de opdrachtgever te handelen.

 2. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een zorgindicatiebesluit door het CIZ, zoals omschreven in artikel 9a van de AWBZ, voor zover het zorgindicatiebesluit geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB vorm wordt gegeven, en om rapportage vanuit de zorgverlener wordt gevraagd.

 3. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een beschikking van een gemeente in Nederland, voor zover deze beschikking geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB wordt gegeven, met toestemming van de cliënt.

 4. Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgverlenende instellingen en uitvoerende overheidsinstanties voor  zover dit op grond van wettelijke regels verplicht, c.q. geoorloofd is en voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de dienstverlening van EquiDo.

 5. Voor een juiste interne bedrijfsvoering van EquiDo.

Artikel 3. Categorieën personen van wie gegevens worden verwerkt

EquiDo verwerkt uitsluitend gegevens over de volgende categorieën personen:

 1. EquiDo verwerkt uitsluitend gegevens over de volgende categorieën personen: Personen die EquiDo opdracht hebben gegeven een zorgaanvraag of herindicatie namens hen af te handelen.

 2. Zorgverleners die individuele arbeidscontracten aangaan met cliënten.

 3. Zorginstellingen of als ZZP fungerende zorgverleners.

 4. Curatoren, bewindvoerders, wettelijk vertegenwoordigers en mentoren van de onder lid 1 van dit artikel genoemde categorie personen.

 5. Contactpersonen van de onder lid 1 van dit artikel genoemde categorieën personen, mits de contactpersoon hiervoor toestemming geeft.

 6. Overige personen, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten, en voor zover zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Artikel 4. Soorten geregistreerde gegevens

 1. Over de in artikel 3 lid 1 bedoelde personen worden ten hoogste de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  a. naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats,  geslacht, burgelijke staat, burger servicenummer, bereikbaarheidsgegevens.

  b. wensen van de zorgvrager met betrekking tot de zorgvraag, ook zijnde voorzieningen; die niet via een wettelijk kader geregeld kunnen worden.

  c. contactgegevens van zorgverleners (huisarts, specialist, maatschappelijk werk e.d.) voor zover relevant voor het verrichten van de diensten van EquiDo.

 2. Over de in artikel 3 lid 2 bedoelde personen worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:

  a. naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, bereikbaarheidsgegevens, gegevens identiteitsbewijs en zorgdisciplines waarvoor men kan worden ingezet.

  b. wensen en eisen met betrekking tot de inzet bij (potentiële) cliënten van EquiDo.

 3. Over de in artikel 3 lid 3 bedoelde instellingen worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:

  a. naam, adres(sen), vestigingsplaats(en), namen contact personen, nummer Kamer van Koophandel, BTW-nummer, bereikbaarheidsgegevens en zorgdisciplines welke kunnen worden geleverd; ingeval van een ZZP-er wordt ook een kopie van de VAR plus kopie identiteitsbewijs bewaard als onderdeel van een contract met cliënt.

 4. Over de in artikel 3, onder lid 4, 5, en 6 bedoelde personen worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:

  a. naam, adres, woonplaats en contactgegevens.

 Artikel 5. Verzamelen van persoonsgegevens op verzoek van derden

 1. Ingeval derden verzoeken doen tot het verzamelen en verwerken van enig gegeven betreffende personen zoals omschreven in artikel 4, zal hiertoe pas worden overgegaan na schriftelijke toestemming van de betreffende persoon.

 2. Van het gestelde in lid 1 van dit artikel kan uitsluitend worden afgeweken,indien de inzage vragende partij het verzoek doet op basis van een wettelijke grondslag en het verzoek in overeenstemming is met de Wet of een uit de Wet voortvloeiende verplichting. In zulke gevallen wordt de cliënt altijd ingelicht.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid en beheer verwerking

 1. De bestuurder van EquiDo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en draagt als zodanig de verantwoordelijkheid voor de verwerking overeenkomstig dit reglement.

Artikel 7. Verantwoordelijke en uitvoerende van verwerking

 1. Indien de bestuurder van EquiDo de verwerking van persoonsgegevens of een gedeelte daarvan heeft ondergebracht bij een uitvoerende, ziet de bestuurder toe op de naleving van de in dit reglement en het door de Wet bepaalde. De afspraken hierover met de persoon of andere rechtspersoon, die de uitvoering verricht, wordt opgenomen in een (arbeids-) contract met die uitvoerende.

Artikel 8. Verkrijgen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens :

 1. van de cliënt zelf.

 2. van de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt.

 3. van curatoren, bewindvoerders of mentoren van de cliënt.

 4. van familieleden of anderen in de omgeving van de cliënt, zoals omschreven in artikel 3 van dit reglement, mits zij met goedkeuring van de cliënt handelen.

Artikel 9. Medische gegevens betreffende de gezondheid

 1. EquiDo zal nimmer medische gegevens van wie dan ook vastleggen.

 2. Als logisch gevolg van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, zal EquiDo nimmer inzage verlangen van medische gegevens van de cliënt.

 3. In tegenstelling tot wat is bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel, kan EquiDo de beschikking krijgen over de medische gegevens mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  a. de medische gegevens zijn afkomstig van de betreffende cliënt of een wettelijk vertegenwoordiger(ouder, curator); een bewindvoerder of mentor wordt in dit kader niet gezien als een bevoegde wettelijk vertegenwoordiger.

  b. de medische gegevens dienen ter ondersteuning van een zorgaanvraag of bezwaarprocedure.

  c. de medische gegevens zijn op een aparte informatiedrager vastgelegd. Ingeval die informatiedrager papier is, worden de medische gegevens in een afgesloten envelop gedaan/ bewaard waarbij de envelop dient te zijn voorzien van de aanduiding medisch geheim. Wanneer de medische gegevens zijn vervat op een elektronische informatiedrager, moet deze informatie versleuteld zijn.

 4. De medische gegevens, welke op grond van lid 3 van dit artikel in het bezit zijn van EquiDo, dienen na afloop van het doel waarvoor ze gebruikt zijn, onmiddellijk te worden teruggeven aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger, of worden vernietigd.

Artikel 10. Informatieverstrekking aan cliënt

 1. Aan de cliënt die aan EquiDo opdracht tot zorgbemiddeling heeft gegeven, wordt bij aanvang van de opdracht conform artikel 33 en 34 van de Wet mondeling meegedeeld met welk doel de gegevens worden vastgelegd, hoe inzage in de gegevens kan worden opgevraagd en op welke wijze dit reglement kan worden verkregen.

Artikel 11. Toegang tot de persoonsgegevens

 1. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens:

  a. De vennoten van EquiDo voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van toezicht.

  b. Medewerkers van EquiDo voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak.

 2. Indien de verwerking van persoonsgegevens via beeldschermen plaatsvindt, staan deze beeldschermen zodanig opgesteld op kantoor van EquiDo dat derden geen zicht (kunnen) hebben op die gegevens.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. De vennoten van EquiDo en alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13. Ontvangers van persoonsgegevens buiten EquiDo

 1. Vanuit EquiDo kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende personen of instanties voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt daardoor niet wordt geschaad.

  a. CIZ.

  b. Zorgaanbieder(s) en/of hulpverleners die het zorgindicatiebesluit van het CIZ kunnen uitvoeren.

  c. Zorgkantoren voor het administratief afhandelen van de zorgtoewijzing, inclusief verantwoording van bestedingen van het PGB.

  d. Gemeentes in het kader van aanvragen van voorzieningen op het terrein van WMO, wonen en welzijn.

  e. Derden ingevolge wettelijke voorschriften.

 2. In alle andere gevallen dan genoemd in lid 1 van dit artikel is voor verstrekking van persoonsgegevens vooraf de schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.

 3. De verstrekking van gegevens beperkt zich tot die gegevens die nodig zijn voor een juiste uitoefening van de taak van de derde.

Artikel 14. Verstrekking gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

 1. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek en de nodige voorzieningen zijn getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

 2. Ingeval van verwerking van gegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel hoeft EquiDo de cliënt daarover niet in te lichten zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet en kan de verantwoordelijke weigeren tegemoet te komen aan een verzoek van de cliënt om hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 15. Beveiliging van de persoonsgegevens

 1. EquiDo draagt zorg voor passende voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 16. Melding en registratie incidentele afwijkingen

 1. Van een verwerking die afwijkt van hetgeen in artikel 2, 3, 4, 13 lid 1 en 15 is gesteld, zal een registratie worden bijgehouden. De in deze registratie vermelde gegevens worden ten hoogste 3 jaar bewaard tenzij deze registratie in het kader van procedure of wet langer of korter bewaard moet blijven.

 2. In de registratie zullen in ieder geval alle gevallen worden opgenomen waarin sprake is van:

  a. overige personen zoals bedoeld in artikel 3 lid 6 van dit reglement

  b. verzoeken van derden tot het doen verzamelen en verwerken van niet in artikel 4 van dit reglement genoemde persoonsgegevens (artikel 5).

  c. verstrekking aan personen of instanties anders dan beschreven in artikel 13 lid 1 van dit reglement.

 3. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde verwerking van meer dan incidentele aard blijk te zijn, zal EquiDo hiervan terstond melding maken aan cliënt.

Artikel 17. Inzage

 1. Degene, van wie gegevens zijn geregistreerd dan wel degene die vermoedt dat zijn of haar gegevens zijn geregistreerd heeft recht op inzage van de hem of haar betreffende gegevens.

 2. EquiDo deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken mede of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 3. Indien zodanige persoonsgegevens worden verwerkt, stelt EquiDo de verzoeker desverlangd zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst van de persoonsgegevens, over het doel van de verwerking en over de ontvangers van de persoonsgegevens ter beschikking.

 4. Voordat een personeelslid van EquiDo een mededeling doet als bedoeld in het 2e en 3e lid van dit artikel, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

 5. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist voldoet EquiDo aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

 6. Indien inzage niet kan worden verleend zonder dat daarbij inzage wordt gegeven in de gegevens van andere personen, dienen die andere personen eerst toestemming te verlenen.

 7. Inzage wordt slechts geweigerd voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen. Verzoeker wordt geïnformeerd over de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 18. Recht op verbetering, verwijdering, aanvulling of afscherming van persoonsgegevens

 1. De cliënt die inzage heeft gekregen in de hem/haar betreffende persoonsgegevens kan verzoeken de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn of niet ter zake doen, dan wel indien de gegevens in strijd met dit reglement zijn opgenomen.

 2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt schriftelijk bij  EquiDo ingediend. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

 3. Indien EquiDo van mening is dat het verzoek gegrond is, draagt deze er zorg voor dat de noodzakelijke verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk nadat het verzoek is ontvangen, plaatsvindt, waarna hij cliënt dit schriftelijk meedeelt.

 4. Aan degenen van wie kan worden nagegaan dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, wordt mededeling gedaan van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

 5. Indien EquiDo van mening is dat het verzoek niet of niet geheel gegrond is, wordt dit binnen vier weken en met redenen omkleed schriftelijk meegedeeld aan verzoeker, waarbij deze tevens geïnformeerd wordt over de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 19. Verzet

 1. De cliënt kan op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden bij EquiDo verzet aantekenen tegen verwerking, of bepaalde verwerkingen, van zijn persoonsgegevens. Verzet is niet mogelijk tegen verwerkingen die plaatsvinden op grond van een wettelijke verplichting of op grond van toestemming van de cliënt.

 2. EquiDo beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, wordt de verwerking waartegen dit is gericht, beëindigd.

 3. Indien EquiDo het verzet niet gerechtvaardigd acht, wordt dit schriftelijk aan de cliënt bericht, waarbij deze tevens geïnformeerd wordt over de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 20. Looptijd, overdracht en overgang van de verwerking

 1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerking.

 2. In geval van overdracht of overgang van de verwerking naar een andere verantwoordelijke organisatie dienen de cliënten van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen de overdracht of overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden gemaakt.

Artikel 21. Bewaartermijn

 1. De geregistreerde gegevens worden verwerkt voor zover en zolang zij nodig zijn voor een goede vervulling van opdracht en taakstelling van EquiDo. De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met de cliënt en gedurende maximaal vijftien jaren na beëindiging van de overeenkomst.

 2. De persoonsgegevens van de cliënt zullen verwijderd worden dan wel zodanig geanonimiseerd dat identificatie van de cliënt niet meer mogelijk is:

  a. na verstrijking van de in lid 1 van dit artikel genoemde bewaartermijn.

  b. zodra vaststaat dat de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie.

Artikel 22. Ter inzage legging

 1. Dit reglement ligt voor iedere belangstellende ter inzage op het kantoor van EquiDo.

 2. Opdrachtgevers kunnen een exemplaar van dit reglement gratis verkrijgen, indien zij hierom verzoeken.

Artikel 23. Overige bepalingen

 1. Dit reglement draagt de titel Privacy reglement.

 

titel:
15.01 Privacy Protocol

Versie nr:
02

Laatste aanpassing:
01-01-2014

Doc. Eigenaar:
Dominique Danser

Praktijk en postadres:
Hoefweg 233
2665 LB Bleiswijk

KVK nummer:
56810245

Website:
www.equi-do.nl